Chad

 

 

 

Patas Monkey | Erythrocebus

 

Patas Monkey | E. patas

 

Baboon | Papio

 

Olive Baboon | P. anubis

 

Colobus Monkey | Colobus

 

Mantled Guereza | C. guereza