Patas Monkey | Genus Erythrocebus

Photo © Sanjay Acharya

E. patas | Patas Monkey