Patas Monkey | Genus Erythrocebus

press to zoom

Photo © Sanjay Acharya

E. patas | Patas Monkey