top of page

                        

Saki Monkeys | Genus Pithecia

P. pithecia | White-faced Saki

P. monachus | Monk Saki

P. aequatorialis | Equatorial Saki

P. albicans | Buffy Saki

P. irrorata | Bald-faced Saki

P. chrysocephala | Golden-faced Saki

Photo & illustration references

 

P. aequatorialis

P. cazuzai

P. chrysocephala                           

P. inusta

P. isabela

P. monachus

 

P. hirsuta

 

P. milleri

 

P. napensis

 

P. pithecia 

P. hirsuta | Hairy Saki

P. milleri | Miller's Saki

P. inusta | Burnished Saki

P. cazuzai | Cazuza's Saki

P. napensis | Napo Saki

P. isabela | Isabel's Saki

bottom of page